Privacybeleid Goedbruikbaar

Jouw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken jouw persoonsgegevens uitsluitend om je reactie te verwerken. We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van jouw persoonsgegevens. Dit is ook de reden waarom wij zo weinig gegevens verzamelen en bewaren. In ons privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens wij bewaren.

Contactgegevens
Goedbruikbaar gevestigd aan de Huusker 18, 7482 KA te Haaksbergen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid. Jan Veenvliet is de Functionaris Gegevensbescherming van Goedbruikbaar, te bereiken via: goedbruikbaar@ziggo.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken je persoonsgegevens omdat je op onze milieu tips reageert en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de weinige persoonsgegevens die wij bewaren:

– voor- en achternaam
–  e-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie onmiddellijk.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doel:
– het beantwoorden van jouw reactie

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computer-programma’s, zonder dat daar een medewerker van ons bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt natuurlijk het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevens-overdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren naar jou of een door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar goedbruikbaar@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk – uiterlijk binnen twee weken – op jouw verzoek. Wij wijzen je er op, dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met goedbruikbaar@ziggo.nl

Jan Veenvliet
Goedbruikbaar – privacybeleid
Haaksbergen – 10 november 2019